top of page

תקנות תשלומים

הנדון: עדכונים והנחיות בנושא חוזר -תקנות התשלומים

לאחרונה, פרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר עדכונים חדשים בנוגע לכניסה לתוקף של חוזר
תקנות התשלומים. להזכירכם, חוזר תקנות התשלומים יצא במטרה מרכזית לשיפור הדיוק, שלמות
ומהירות הטיפול בתהליכי סליקת כספי העמיתים והמידע הקשור בתהליכים אלו.
אם לתמצת את החוזר - נקבע דיווח אחיד של התשלומים לקופות הגמל, קרנות הפנסיה ,ביטוחי המנהלים
וקרנות ההשתלמות תוך הבטחת העקרונות העיקריים הבאים:
1. קבלת מידע והעברתו באופן שלם, מדויק, מהימן וזמין.
2. הסדרת המבנה והתוכן של פרטי המידע והנתונים המועברים תוך מחויבות לדיווח ממוכן על
הפקדת תשלומים לקופות גמל בהתאם למבנה אחיד שקבע הממונה .
3. חובת הגוף המוסדי לתת היזון חוזר למעסיק לגבי הדיווח על הפקדת התשלומים עד לשלמות
ודיוק הדיווח .
על מנת להקל על תהליך יישום התקנות , חולקו המעסיקים להכנסת תוקף החוזר על פי
מספר העובדים שלהם באופן הבא:

1. מעסיקים עם 11 עובדים ומעלה – חוזר תקנות התשלומים חל עליהם כבר מספר שנים.
2. מעסיקים עם לפחות 3 עובדים ועד 10 עובדים יחולו התקנות החל מ 1 לפברואר 2022.
3. מעסיקים עם פחות מ 3 עובדים יחולו התקנות החל מ 1 ביוני 2022.

,בברכה

,
שלומי שדה

bottom of page