top of page

קרן פנסיה

מהי קרן פנסיה? 

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנה הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון. קרנות הפנסיה ממירות את הסכום שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית.

הפרשות עובד ומעביד

במהלך שנות העבודה מפקידים העובדים באמצעות המעסיק חלק  מתוך השכר (6% ועד 7% ממנו בחודש), המכונה "תגמולי עובד" לאחת מקרנות הפנסיה, המתנהלות בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח. במקביל להפקדת העובד, המעסיק מבצע הפקדה נוספת (6.5% ועד 7.5% מן השכר), המכונה "תגמולי מעביד", ובנוסף - המעסיק מפקיד גם רכיב של כספי פיצויים (6% ועד 8.33% מן השכר), כספי הפיצויים הופכים  נזילים במקרה בסיום יחסי עובד-מעביד .      כמו כן, גם עצמאים נדרשים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן פנסיה.

פיצויי פיטורין 

מכיוון שהפיצויים הם חלק בלתי נפרד מהכספים שישמשו לתשלומי הפנסיה, כדאי להימנע ממשיכתם גם בעת החלפת מקומות עבודה.

אפיקי השקעה 

הכספים המופקדים בקרן, מושקעים במגוון אפיקי השקעה בשוק ההון, במסלול השקעה לבחירת החוסך וחלק מתיק ההשקעות אף מניב תשואה שנתית קבועה בשל אגרות חוב ייעודיות שהנפיקה המדינה, בהן מושקעות קרנות הפנסיה.

 

כיסויים ביטוחים 

קרנות הפנסיה כוללות חבילה של כיסויים ביטוחים חשובים - האחד: כיסוי למקרה מוות, המשולם לאלמנ/ה במקרה פטירת העמית בקרן הפנסיה, בצורה של קצבת אלמנ/ה חודשית לכל החיים. גובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח ובמסלול הביטוח בו בחר העמית. בנוסף, קיימת זכאות גם ליתומים בקבלת קצבה ועד גיל 21. כמו כן, כוללת קרן הפנסיה כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה. עמית שאיבד את כושרו לעבוד יכול לתבוע את הקרן ולקבל ממנה פנסיית נכות, בגובה של עד 75% מהשכר הקובע שלו, בכפוף להצגת אישורים רפואיים ולהחלטת ועדת הקרן. 

bottom of page