top of page

קרן השתלמות

 

מהי קרן השתלמות? 

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון, פטורה ממס, לתקופה של 6 שנים ואילך, כלומר חיסכון לטווח בינוני (למעט מימוש הקרן לצורך השתלמות). בתום תקופת החיסכון, לאחר 6 שנים, הכספים נזילים.

בקרן השתלמות לשכירים, מופקדים כספים באופן שוטף הן על ידי העובד והן על ידי המעביד, כאשר גובה ההפקדה נקבע בהתאם לגובה שכרו של העובד. 

בקרן השתלמות לעצמאים, ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה השנתית ומבחינת רשויות המס, ההוצאה המוכרת הינה 4.5% שהעובד הפריש לקרן

.

הטבות מס:

 כשתרצו לממש את הכספים שצברתם בקרן, תוכלו למשוך את הכספים ללא תשלום מס עד התקרה. למעשה, הקרן יוצרת לעובד השקעה פטורה ממס ולכן מדובר באפיק חיסכון משתלם במיוחד ויוצא דופן בין אפיקי החיסכון.

לשכירים, תקרת ההפקדה המוטבת למס בקרן ההשתלמות עומדת בשנת 2020 על 18,854 שח בשנה. עצמאים, נהנים מתקרה של 18,550 שח הפקדה פטורה ממס בשנת 2020

מסלולי השקעה

בקרנות ההשתלמות קיימים מגוון רחב של מסלולי השקעה ללא מניות, המאפשרים לחוסכים לבחור את תמהיל ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון שלהם ולטווח ההשקעה הרצוי. ניתן לעבור בין קרנות השתלמות שונות ובין מסלולי ההשקעה שונים בכל רגע נתון, ללא כל תשלום מס וללא קנס והדבר אינו פוגע בוותק ההשקעה שנוצר ביום ההפקדה הראשון.

bottom of page