top of page

פנסיית חובה לעצמאיים – ריענון עקב תחילת אכיפת החוק

מה אנחנו צריכים לדעת?

פנסיה חובה לעצמאיים נקבעה במסגרת ''חוק ההתייעלות הכלכלית'' לשנים 2017-
2018. החוק שנכנס לתוקפו ב-01.01.2017 קובע מחד חובה על עצמאיים להפקיד
לפנסיה ומאידך מאפשר להם לפדות חלק מחיסכון הפנסיוני בפטור במקרה של
אבטלה.
החל משנת 2019 שולחת רשות הגביה והאכיפה הודעות לעצמאיים שאינם עומדים
בדרישות החוק ולא ביצעו את ההפקדה הפנסיונית הנדרשת מהם. ההודעות נשלחו
בשנים 2019-2020, אך שליחתם נעצרה בתקופת הקורונה והתחדשה לאחרונה.
לאור פניות רבות שקיבלתי, ריכזתי עבורכם את הנקודות המרכזיות במסגרת החוק
והאכיפה.
 
סוגיית חובת הפקדה לפנסיית חובה לעצמאיים:
החל מיום 1 בינואר 2017 חלה על עצמאיים חובה להפקיד לקופת גמל לקצבה בשל
הכנסה חייבת.
 
להלן שיעורי ההפקדה:
על חלק ההכנסה עד גובה מחצי השכר במשק: 4.45% 4.45%
על חלק ההכנסה בגין מחצית השכר הממוצע במשק* ועד הכנסה בגובה השכר הממוצע במשק: 12.55% 12.55%
*השכר הממוצע במשק נכון לינואר 2023 הוא 11,870 ₪
 
על מי לא חלה חובת ההפקדה?
1. עצמאי שמלאו לו 55 שנים ב-01.01.2017
2. עצמאי שבתום שנת המס מתקיים לגביו האחד מאלה::
 טרם הגיע לגיל 21
 הגיע לגיל פרישה מוקדמת, כלומר הגיע לגיל 60
 טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם כעוסק מורשה

 
הקנס והכללים לביצוע הפקדת השלמה
1. החובה החוקית היא החל משנת 2017, בשנת 2017 אין קנסות על אי הפקדה
2. החל משנת 2018 אוכפת רשות הגביה ואכיפה את תשלום הקנסות / ביצוע השלמה.
3.האפשרות לבצע הפקדת השלמה לחובה החוקית היא תחליף לקנס. אפשר לבצע הפקדת
השלמה אך ורק ב-90 ימים מיום שליחת ההודעה ע''י רשות הגביה והאכיפה במקביל
לביצוע ההפקדה יש לבקש אסמכתא מתאימה מהגוף המוסדי אליו הופקד התשלום. את
האסמכתא של ביצוע הפקדת השלמה יש לשלוח אל רשות הגביה ואכיפה אשר תבטל את
הודעת הקנס לנישום ותשלח אליו אישור בכתב..
4.הפקדת השלמה תירשם בגין שנת המס בה הופקדה, אך אישור מס יופק בגין שנת המס
שבה הופקד בפועל הכסף.

 כלומר הפקדת השלמה תשמש בפועל את הנישום העצמאי בגין 2 שנות מס, גם בגין
שנת המס בגינה ביצע את ההפקדה וגם בגין שנת המס בה הופקד הכסף בפועל.
השקפת רשות המיסים היא בעיקר חינוך והם מקווים שנישום שיתחיל להפקיד בתשלום
השלמה, כנראה יסדיר גם המשך תשלומים שוטף ויקיים את מטרת החוק האמיתית לביצוע
חיסכון פנסיוני לעצמו.
 
דוגמא:
עצמאי לא מימש חובתו להפקדה בגין 2018, בשנת 2019 הגיש דוח שנתי, בשנת 2020
יקבל הודעת קנס עם ברירת ביצוע הפקדת השלמה בגין חובתו ב-2018
אם הלקוח העצמאי יפקיד בהתאם להודעה ב-2020 (ב-90 יום משליחת ההודעה) הוא
יוכל לשלוח אותה לביטול הקנס בגין 2018 ובמקביל יקבל אישור מס לשנת 2020 בגין
ההפקדה אותו יוכל לצרף לדוח השנתי לצורך מימוש חובתו בגין שנת 2020.
5.חשוב להבהיר שאין אפשרות להפקיד לפנסיה רטרו בגין שנות מס קודמות ולא ניתן
יהיה להציג הפקדה זו לצורכי זיכוי וניכוי בגין שנת הקנס, אלא אך ורק בגין השנה שבו
התבצעה ההפקדה בפועל (כמו בדוגמא הקודמת יופק אישור מס בגין שנת 2020 בלבד).
6.באם לא מבוצע תשלום השלמה יש לשלם את הקנס
7. אם שולם הקנס, אזי לא קיימת לעצמאי חובת הפקדה בגין אותה שנה
לדוגמא: אם שולם קנס בגין אי הפקדה בשנת 2018, אזי מתבטלת חובת ההפקדה
בגין 2018.
8. הקנס לאי תשלום בגין שנת מס הוא חד פעמי. אם הקנס לא ישולם בתוך 90 יום תחול
עליו ריבית והצמדה כקבוע בחוק. אין כפל קנס, כמו כן הקנס הוא לא חודשי ולא ישלח
קנס חדש כל שנה.
 
סוגיית רישום כספים לנישום
1. פקודת מס הכנסה מאפשרת לאדם לרשום את ההפקדות הפנסיוניות שלו או חלקם
בדוח השנתי של בן/בת הזוג. הבחירה ברישום נובעת בדרך כלל משיקולי מס.
2. רשות המיסים מדווחת לרשות האכיפה והגביה על מימוש החובה להפקיד לפנסיה
בהתאם לנתונים בדוח השנתי שמוגש. כלומר אם אדם הפקיד לפנסיה אבל מסיבות של
הטבות מס ביקש לרשום את ההפקדה בדוח של בן/בת הזוג אז ידווח לרשות הגביה
והאכיפה, שאותו אדם לא מימש חובתו בהתאם לחוק ותוצג לו דרישת תשלום קנס (או
אפשרות הפקדה).
3. במקרים כאלה, האדם שמקבל את הודעת הקנס מרשות המיסים יכול לשלוח לרשות
הגביה והאכיפה אסמכתא מהגוף המוסדי שהכספים כבר הופקדו לחיסכון פנסיוני על שמו
והקנס יבוטל.
 
סוגיית דמי אבטלה לעצמאיים

1. בחוק נקבע כי מימוש האפשרות לקבלת דמי אבטלה לעצמאיים, כפוף להפצת תקנות
בנושא. תקנות אושרו בתקופת הקורונה כהוראת שעה בלבד לתקופה מוגבלת ותוקפה של
הוראת השעה פג ב-31.12.2021.
עד להשלמת פרסום התקנות מחדש ואישורם, לא ניתן יהיה להמשיך ולממש את
הזכות המוקנית בחוק לפדיון דמי אבטלה לעצמאיים.
2. על אף שמכיוון שאין תקנות מתאימות, כיום אין אפשרות לבצע פדיון דמי אבטלה,
אבקש לחדד את הסוגיות בנושא:
3. פדיון דמי אבטלה לעצמאי, בשונה מפדיון פיצויים לשכיר, הינו למעשה פדיון תגמולים.
כעקרון פדיון תגמולים בפנסיה פוגע בכיסוי הביטוחי, אך במסגרת התערבות לשכת סוכני
הביטוח בתהליך אישור הוראת השעה תוקנו התקנונים בקרנות הפנסיה כך שפדיון
במסגרת התקנות של דמי אבטלה לא יפגעו בכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה.
4. רשות המיסים הורתה לגופים המוסדיים לצבוע בתגמולים לעצמאיים בנפרד את
הסכום שאותו יוכלו החוסכים למשוך במקרה אבטלה. כיום אין לכך התייחסות בתקנות
הניוד. ללא תיקון תקנות הניוד בהתאם עלול עצמאי המנייד כספו בין גופים פנסיונים לאבד
את הזכות למימוש הפטור בפדיון דמי אבטלה לעצמאיים.
5. עדיין אין תקנות לפדיון דמי אבטלה לעצמאיים, אבל בהתבסס על תקנות הקשורות,
, כדי לממש את הזכות לפדיון כספים אלה הם יצטרכו להיות מהפקדה חודשית ו/או
רבעונית ומכאן, שכנראה, לא תותר משיכת כספים כאלה כאשר ההפקדה הייתה
שנתית.
6. קיימת אפשרות לעצמאי לוותר על הפטור של משיכת דמי אבטלה לעצמאיים בסכום חד
פעמית ולמשוך את הכסף כקצבה חודשית אשר תחשב כהכנסה מיגיעה אישית לצרכי מס.
 
סוגיית טופס לחתימת הסוכן
לדרישת התשלום שנשלחת על ידי רשות האכיפה והגביה מצורף
כיום טופס עליו נדרש סוכן ביטוח לחתום עבור הלקוח כדי לאשר
הפקדת השלמה.
אישור הסוכן הפנסיוני יינתן אך ורק בהסתמך על דוח הפקדות
מתאים שכולל את הפקדת ההשלמה, כפי שהובא לידיעת הסוכן
ביטוח הפנסיוני באמצעות מערכות הגוף המוסדי, נכון למועד
החתימה על טופס זה.
יש לצרף לטופס החתום את דוח ההפקדות כאסמכתא ולהעבירם
ביחד אל רשות האכיפה והגביה.
חשוב לשים לב שהסוכן יוודא, טרם חתימתו, כי הפקדת השלמה
התבצעה במהלך ה-90 יום העוקבים לקבלת ההודעה על החוב
מרשות האכיפה והגביה.

bottom of page