top of page

ביטוח מנהלים

מהו ביטוח מנהלים?

 

ביטוח מנהלים הוא מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה . על פי חוק מצורפות אליו הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון. ביטוח מנהלים ממיר את הסכום שנצבר בו במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית.

גם עצמאיים שמחויבים להפריש לפנסיה על פי חוק פנסיית חובה לעצמאים יכולים לבחור באפיק זה.

 

הפרשות עובד ומעביד

במהלך שנות העבודה מפקידים העובדים באמצעות המעסיק חלק  מתוך השכר (6% ועד 7% ממנו בחודש), המכונה "תגמולי עובד" לאחד מתוכניות ביטוחי המנהלים, המתנהלות בחברות הביטוח. במקביל להפקדת העובד, המעסיק מבצע הפקדה נוספת (6.5% ועד 7.5% מן השכר), המכונה "תגמולי מעביד", בנוסף - המעסיק מפקיד גם רכיב של כספי פיצויים (6% ועד 8.33% מן השכר), כספי הפיצויים הופכים  נזילים במקרה בסיום יחסי עובד-מעביד . ובנוסף, מפקיד

המעסיק גם לכיסוי אובדן כושר עבודה עד 75% משכר העובד ולסכום ביטוח למקרה מוות 

   

פיצויי פיטורין 

מכיוון שהפיצויים הם חלק בלתי נפרד מהכספים שישמשו לתשלומי הפנסיה, כדאי להימנע ממשיכתם גם בעת החלפת

מקומות עבודה.

אפיקי השקעה 

הכספים המופקדים בקרן, מושקעים במגוון אפיקי השקעה בשוק ההון, במסלול השקעה לבחירת החוסך

.

כיסויים ביטוחים 

לביטוח מנהלים חובה לצרף חבילה של כיסויים ביטוחים חשובים - האחד: כיסוי למקרה מוות, השני: כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה. עמית שאיבד את כושרו לעבוד יכול לתבוע את הקרן ולקבל ממנה אובדן כושר עבודה, בגובה של עד 75% מהשכר הקובע שלו, בכפוף להצגת אישורים רפואיים ולהחלטת ועדת הקרן. כיסוי אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים טוב ומשודרג יותר מאשר פנסיית הנכות בקרן הפנסיה. הוא יכול להיות עיסוקי, מורחב וכולל קיצור תקופת המתנה. 

bottom of page